Marians Butkevičs: Uz skatuves acīm ir jāmirdz

12/03/2018

Kristīne Vītola
In the spring of 2019, the first Latvian Dance Awards will be presented for achievements in 2017 and 2018. We asked the members of the jury to share their insights on the valuation process and their personal journey into the world of dance. Here – the answers of Marians Butkevics, the expert of ballet.
Please find the text in English below.

Gaidot pirmo Dejas balvu, kas tiks pasniegta 2019. gada pavasarī par sasniegumiem 2017. un 2018. gadā, mēs lūdzām žūrijas locekļiem pastāstīt par izaicinājumiem vērtēšanas procesā un savu personīgo ceļu uz deju. Šeit – baleta eksperta Mariana Butkeviča atbildes.

 

MARIANS BUTKEVIČS
baleta mākslinieks, repetitors, pasniedzējs

Acu krāsa: brūnas un dzīvelīgas
Kustību elements: to ir ļoti daudz; katrā elementā tiek ielikta ne tikai kustība, bet arī dvēselisks saturs
Mūzika: laikmetīgajā mūzikā – Platons Buravickis, viņa idejas, filozofija, mūzika

Dejas balva. Mēs pēc tās esam izsalkuši. Līdz šim ar apbalvojumiem dejā bijis tā: it kā ir un it kā nav… Vienmēr mēs esam bijuši kaut kā nomaļus. Šāds zīmīgs notikums Latvijā vēl nekad nav izskanējis, un es vērtēju šo balvu kā kaut ko jaunu un būtisku dejai vispār. Ir tā, ka jaunajiem horeogrāfiem un arī izpildītājiem ne vienmēr ir bijusi iespēja savas idejas pilnvērtīgi realizēt, tieši vietas un organizācijas ziņā. Gribētos arī, lai Latvijā būtu kāda jauna koncertzāle, kur fokuss būtu uz laikmetīgās dejas, dejas izrādēm vispār, kur tās izskanētu pilnvērtīgā skanējumā.

Vērtēšana. Personīgi es vērtējot vados vairāk pēc savas pieredzes. Man nav grūti vērtēt. Ir kaut kādas lietas, ko tu sākumā tā kā pieņem, bet pēc tam jūti sevī, ka tas tomēr nav tas, ko tu gribētu redzēt gan kā skatītājs, gan kā profesionālis. Svarīgs ir horeogrāfs, kādas ir viņa idejas, ko un kādā veidā viņš grib pateikt. Ne viss ir uzreiz saprotams – teiksim, modernajā un laikmetīgajā dejā tā ir vairāk iekšēja filozofija un, iespējams, domu sakarību tā uzreiz nevar izprast, bet iedziļinoties viss pamazām kļūst skaidrs.

Deja un profesija. Dejas pirmsākumi sākās diezgan agri, tas bija jau piecu gadu vecumā, bērnudārzā. Tālāk to turpināju bērnu deju kolektīvā “Dzintariņš” pie Zinaīdas Zeltmanes un ar viņas labvēlību tiku arī ievirzīts Rīgas Horeogrāfijas vidusskolā. Šis sākums bija pagrūts: toreiz mēs stājāmies apmēram 150 puiši; šodien tas vairs nav tik populārs pasākums puišu vidū. Bija ļoti liela un profesionāla atlase, un es biju tādas kā dilemmas priekšā starp tautas skatuvisko deju un profesionālo baleta mākslu. Valentīns Bļinovs, mans pedagogs un tāds kā guru horeogrāfijas skolā, strikti lūdza man izvēlēties. Tā es izvēlējos profesionālo darbību savā jaunībā. Bija daudz izaicinājumu. Man bija arī daudz, no kā mācīties. Mēs apmeklējām gandrīz katru izrādi, un arī pašiem bija iespēja piedalīties klasiskajās izrādēs. Minēšu savu lielo skolotāju uz skatuves – “Riekstkodī”, kur man bija pirmā loma, Francs bija Alfrēds Spura, viņš teica: “Puis, tu esi uz skatuves, tev acīm ir jāmirdz un tev jābūt spilgtam.” Ar to man arī skatuve asociējas visu mūžu, arī tālākajā savā karjerā. Jā – skatuve prasa personības. Talantīgiem cilvēkiem ir daudz jāstrādā, lai sasniegtu savu virsotni. Bet tad, kad tā šķietami sasniegta, nevajadzētu apstāties, vienmēr jābūt gribai attīstīties, jāmeklē aizvien jaunas lomas, izaicinājumus dejā.

 

MARIANS BUTKEVICS
ballet artist, teacher

Eye colour: brown and lively
Element of movement: plenty of them, every movement has a soul in it
Music for the moment: if contemporary music – Platons Buravickis – his ideas, philosophy, music

Dance award. We are hungry for it. This is how it’s been with rewards for dance before: they kind of exist, but also kind of not… Until now, we have always been aside. So this is such a significant event for the Latvian scene, I only support this idea and value this prize as something new and essential for the whole dance sector.. The fact is that young choreographers and performers do not always have the opportunity to fully carry through their ideas, in terms of place and organization. It would be also neccessery to have a new concert hall here in Latvia, where the focus would be the contemporary dance and dance performances in general.

Valuation. Personally I am guided by my own experience. It’s not hard for me to value. There are some things that you accept at first, but then somehow you feel that it is not what you would like to see both as a viewer and as a professional. What is important is the choreographer, what his/hers ideas are and how he or she wants to express them. Not everything is straightforward from the start – for example, in the modern and contemporary dance the inner philosophy counts more: you as the viewer are looking for the paths of the thoughts, you look in the depth and everything gradually becomes understandable.

Dance and profession. The dance in my life began quite early, it was already at the age of five, when I was in the kindergarden. Then I continued it further into the children’s dance group “Dzintarins” teached by Zinaida Zeltmane and with her grace I was directed into the Riga Choreography School. This beginning was quite hard – it was a very large and professional selection, and I was faced with a dilemma between the Latvian folk dance and the professional ballet art. Valentin Blinov, my teacher and, so to say, guru, strictly asked me to choose. So I chose the ballet. There were many challenges. At that time we attended almost every peace and we also had the opportunity to take part in classical performances. My first major teacher on the stage was Alfred Spura – I was dancing my first role in the “Nutcracker”… He said: “Boy, you’re on the stage, your eyes have to shine and you have to be bright.” With this I’ve associated the stage throughout my life, even in my further career. Yes – the stage requires personality. Talented people have to do a lot to reach their peak. But when it seems to have been achieved, hard work should not stop, there must always be the will to develop, to look for new roles and challenge in dance.

Komentāri

Komentēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.