Izdevniecība Zinātne ir laidusi klajā Ritas Spalvas monogrāfiju “Dejas kompozīcija”

17/11/2018

Monogrāfija „Dejas kompozīcija” ir veltīta dejai un tās eksistences veidam skatuves telpā. Tās pamatā ir atziņa, ka deja ir mākslas veids, kas pakļaujas konkrētiem vēsturiski un sociāli determinētiem kompozīcijas likumiem. Monogrāfijas saturu veido trīs pamatnodaļas. Pirmajā daļā „Dejas žanri un stili” tiek pamatota stila nozīme mākslā un dejā – tas nosaka skatuves mākslas izteiksmes līdzekļu izvēli. Otrajā daļā „Dejas kompozīcijas ontoloģija” ir konstatēti dejas kompozīcijas principi, analizēta tās struktūra un konstruēšanas veidi, spriests par kompozīcijas veidošanas problēmām bērnu dejā. Trešajā daļā „Tautas deja un kompozīcija” ir aptverts plašs tautas dejas pētniecības problēmu loks – analizēti tautas dejas rašanos un attīstību ietekmējošie faktori, konstatētas tautas dejas pazīmes, veikta tās sistematizācija pēc veicamajām funkcijām. Tiek konstatēts, ka skatuviskai tautas dejas attīstībai Latvijā ir vairāki pamatnosacījumi – Dziesmu un Deju svētku kustība, horeogrāfu profesionalitāte un deju skolotāju izglītība, profesionāļu straujā ienākšana amatierkustībā.

Kā uzsver monogrāfijas autore, rakstīt par deju ir grūts un arī nepateicīgs darbs vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, deja ir vizuāli tverama māksla, un tas bieži vien apgrūtina atrast vajadzīgo vārdisko ekvivalentu tās aprakstam. Otrkārt, mūsdienās deja ir sazarojusies daudzos veidos, un sabiedrības priekšstati par to, kas ir deja, ir visai plaši un dažkārt pretrunīgi. Treškārt,- Latvijas kultūrtelpā ir maz pētījumu dejas mākslas jomā, un tas sarežģī interesentu izpratni par specifisko terminu un jēdzienu lietojumu. Taču vienlaicīgi pastāv arī liela sabiedrības interese par deju kā īpašu, fenomenālu parādību mūsdienu kultūrā, kas skaidrojams gan ar augsto dejas mākslas attīstības līmeni tehnikas un satura ziņā, gan arī ar tās integrāciju dažādās mākslās un sociālajā dzīvē. Autore vēlas palīdzēt tiem, kuri nodarbojas ar dejas veidošanu un uzdod jautājumus – kas ir deja? kādai ir jābūt ideālai deja? vai pastāv universāli tās veidošanas principi? Noteicošais šajā atziņu ceļā, pēc autores domām, ir zināšanas dejas kompozīcijā. Kaut arī “mākslas darba tapšana ir tikpat noslēpumaina kā pasaules radīšana” (Freiberga, E.(2000). Estētika. Mūsdienu estētikas skices. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 9. lpp.), monogrāfijas autore atdod zināšanas un pieredzi citiem,- jauniem un zinātkārajiem deju autoriem.